Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2009

Ξανθός έφηβος

Αρχαϊκή Πλαστική (από το 530 π.Χ. ως το 480 π.Χ.)
Ξανθός έφηβος, γύρω στο 490-480 π.Χ., Μουσείο Ακροπόλεως, Ελλάς.

Archaic Plastic (from 530 BC to 480 BC)
around 490-480 BC, Acropolis Museum, Greece.

Ο Μοσχοφόρος

Αρχαϊκή Πλαστική (από το 570 π.Χ. ως το 530 π.Χ.)
Ο Μοσχοφόρος, έργο του γλύπτη Φαίδιμου, γύρω στο 560 π.Χ., Μουσείο Ακροπόλεως, Ελλάς.

Archaic Plastic (from 570 BC to 530 BC)
The Moschoforos, work of sculptor Faidimou, around 560 BC, Acropolis Museum, Greece.

Ο ιππέας. Το κεφάλι "Rampin".

Αρχαϊκή Πλαστική (από το 570 π.Χ. ως το 530 π.Χ.)
Ο ιππέας. Το κεφάλι "Rampin", γύρω στο 550 π.Χ., το κεφάλι βρίσκεται στο Παρίσι και το υπόλοιπο στην Αθήνα. Μουσείο Ακροπόλεως - Ελλάδα, Μουσείο Λούβρου - Γαλλία.

Archaic Plastic (from 570 BC to 530 BC)
Rampin Rider, around 550 BC, the head is in Paris and the rest in Athens. Acropolis Museum - Greece, Louvre Museum - France.

Η πεπλοφόροςΑρχαϊκή Πλαστική (από το 570 π.Χ. ως το 530 π.Χ.)
Η πεπλοφόρος, 530 π.Χ., Μουσείο Ακροπόλεως, Ελλάς.

Archaic Plastic (from 570 BC to 530 BC)
The peploforos Kore, 530 BC, Acropolis Museum. Greece.

Κούρος της Βολομάνδρας


Αρχαϊκή Πλαστική (από το 570 π.Χ. ως το 530 π.Χ.)
Κούρος της Βολομάνδρας, γύρω στο 550 π.Χ., Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Ελλάδα.

Archaic Plastic (from 570 BC to 530 BC)
Volomandra Kouros, around 550 BC, National Archaeological Museum, Greece.

Κούρος της Νέας Υόρκης


Αρχαϊκή Πλαστική (από το 570 π.Χ. ως το 530 π.Χ.)
Κούρος της Νέας Υόρκης, γύρω στο 600-590 π.Χ., Metropolitan Museum of Art.

Archaic Plastic (from 570 BC to 530 BC)
The New York Kouros, around 600-590 BC, Metropolitan Museum of Art.

Η κυρία της Auxerre

Αρχαϊκή Πλαστική (Δαιδαλική περίοδος 660 π.Χ. - 625 π.Χ.)
Η κυρία της Auxerre, πιθανώς το έργο να προέρχεται από την Κρήτη, γύρω στο 640-630 π.Χ., Μουσείο Λούβρου, Γαλλία.

Archaic Plastic (Daedalic period 660 BC - 625 BC)
The lady of Auxerre, probably the work comes from Crete, around 640-630 BC, Louvre Museum, France.

Τρίτη, 21 Ιουλίου 2009

Σκεπτόμενη Αθηνά

Σκεπτόμενη Αθηνά, ανάγλυφο, γύρω στα 460 π.Χ., Μουσείο Ακροπόλεως, Ελλάς.
Mourning Athena, relief sculpture, around 460BC, Acropolis Museum, Greece.

Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2009

Ο Ερμής του Πραξιτέλους


Ο Ερμής του Πραξιτέλους, γύρω στα 330 π.Χ., Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας.
Hermes of Praxiteles, around 330BC, Olympia Archaeological Museum.

Η Νϊκη της Σαμοθράκης


Η Νϊκη της Σαμοθράκης, γύρω στο 190 π.Χ., Μουσείο Λούβρου, Γαλλία.
Νike of Samothrace, around 190BC, Louvre Museum, France.

Αφροδίτη της Μήλου


Η Αφροδίτη της Μήλου, γύρω στον 1ο αιώνα π.Χ., Μουσείο Λούβρου, Γαλλία.
Venus de Milo, around 1st century BC, Louvre Museum, France.